10 1Хаврын борооны үед ЭЗЭНээс бороо гуйгтун.
Аянгат үүлсийг бүтээгч нь ЭЗЭН юм.
Тэр хүн бүрд талбайд нь ногоо ба шиврээ бороог тэдэнд өгнө.
2Терафим гэм бурууг ярин,
мэргэчид худал үзэгдэл үзэн,
хуурамч зүүднүүд хэлнэ.
Тэд дэмий хоосон тайвшруулна.
Ингээд хүмүүс хонь мэт төөрөн, хоньчингүй учир зовно.
3“Миний уур хоньчдын эсрэг дүрэлзэн,
ухнуудыг Би шийтгэнэ.
Учир нь түмэн цэргийн ЭЗЭН Өөрийн сүрэг болох Иудагийн гэрт зочлон,
тэднийг тулаан дахь Өөрийн сүр жавхлант морь мэт болгоно.
4Тэднээс булангийн чулуу,
тэднээс майхны гадас,
тэднээс тулааны нум,
тэднээс аливаа захирагч бүгдээрээ хамт ирэх болно.
5Тэд тулаанд гудамжны тоосонд дайснаа дэвслэн гишгэчих хүчит эрс мэт байна.
Тэд дайтах болно.
Учир нь ЭЗЭН тэдэнтэй хамт байна.
Морьтонгууд гутамшиг болно.
6Би Иудагийн гэрийг тэнхрүүлж,
Иосефын гэрийг аварна.
Би тэднийг өрөвдсөн учир Би тэднийг буцаан авчирна.
Би тэднийг голж байгаагүй мэт тэд байх болно.
Учир нь Би бол тэдний Бурхан ЭЗЭН бөгөөд
тэдэнд Би хариулах болно.
7Ефраим хүчирхэг эр мэт байж,
тэдний зүрх дарс уусан мэт баясна.
Үнэхээр тэдний хүүхдүүд үүнийг хараад баярлаж,
тэдний зүрх ЭЗЭНий дотор баярлан хөөрнө.
8Би тэднийг зольсон учир тэднийг хамтад нь цуглуулахаар исгэрнэ.
Тэд урьд байсан шигээ тоо томшгүй болно.
9Тэднийг Би ард түмнүүдийн дунд тараахад алс холын орнуудад тэд Намайг санана.
Тэд өөрсдийн үр хүүхдүүдийнхээ хамт амьдран, буцаж ирнэ.
10Би тэднийг Египетийн газраас буцаан авчирч,
Ассириас тэднийг цуглуулна.
Би тэднийг Ливан болон Гилеадын газарт авчирна.
Тэр газар тэдэнд
хүрэлцэхгүй.
11Тэр зовлонгийн тэнгисийг туулан, далайн давалгааг цохино.
Ингэснээр Нилийн бүх гүн хуурай болж,
Ассирийн бардамнал доошлон,
Египетийн очирт таяг нь салан одно.
12Би тэднийг ЭЗЭНий дотор тэнхрүүлж,
Түүний нэр дотор тэд алхах болно” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.