Есүсийн тухай сайнмэдээ еврей бус хүмүүст түгж, тэд хүлээн авах үеэр, жинхэнэ христитгэгч байхын тулд Мосегийн хуулийг дагах албатай юу гэсэн асуудал гарч иржээ. Паул үүнийг шаардлагагүй гэж үзэн, христитгэлт амьдралын цорын ганц суурь нь итгэл агаад үүгээр бүгд Бурханы өмнө зөвтгөгдөнө гэж байв. Гэвч Бага Ази дахь Ромын харьяат дүүрэг болох Галат дахь чуулганд Мосегийн хуулийг сахиснаар Бурханы өмнө зөвтгөгдөнө хэмээн Паулыг эсэргүүцэн зүтгэгчид гарч иржээ.
   Буруу сургаалаар төөрөгсдийг үнэнд эргүүлэн дагуулахын тулд Паул энэ захидлыг Галатынханд бичсэн бөгөөд тэрээр Есүс Христийн элч хэмээн дуудуулах эрхээ хамгаалж буйгаар захидал эхэлдэг. Паул, еврей бус хүмүүст хүрэх дуудлагаа хүний эрх мэдлээс бус Бурханаас авсан гээд, хүн зөвхөн итгэлээр Бурханы өмнө зөвтгөгдөнө гэсэн сургаалыг дэлгэрүүлсэн юм. Христитгэлийн дүнд хайраас урган гарч ирдэг христэч зан чанарыг Паул сүүлийн бүлгүүдэд дүгнэн харуулжээ.

Мэндчилгээ

      1 1 Хүмүүсээс бус, хүнээр ч бус, харин Есүс Христээр мөн Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан Эцэг Бурханаар элч болсон Паул би 2 бас надтай хамт буй ах дүүс бүгдээс Галатын чуулгануудад. 3 Бидний Эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нигүүлсэл хийгээд амар амгалан нь та нарт байх болтугай. 4 Бидний Бурхан бөгөөд Эцэгийн хүслээр одоогийн ёрын муу энэ үеэс биднийг гэтэлгэхийн тулд бидний нүглийн учир Есүс Христ Өөрийгөө өгсөн юм. 5 Алдар нь үеийн үед Бурханд байх болтугай. Амен.

      Өөр сайнмэдээ гэж үгүй

   6 [Христийн] нигүүлслээр та нарыг дуудсанаас ялгаатай сайнмэдээ уруу та нар ийм түргэн эргэсэнд би гайхаж байна. 7 Өөр сайнмэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг үймүүлж, Христийн сайнмэдээг гуйвуулахыг хүсэж байна. 8 Харин бид ч, эсвэл тэнгэрийн зарлага элч ч гэсэн бидний [та нарт] тунхагласнаас өөр сайнмэдээг тунхаглавал тэрээр хараагдаг. 9 Бид урьд нь хэлсний адил би одоо дахин хэлье. Хүлээж авснаас чинь өөр сайнмэдээг хэн нэгэн та нарт тунхаглавал тэр хараагдаг. 10 Учир нь эдүгээ би хүмүүсийн тааллыг эрж байна уу? Эсвэл Бурханыхыг уу? Эсвэл би хүмүүст таацуулах уу? Хэрэв би эдүгээ хүртэл хүмүүст таацуулсаар байсан бол би Христийн зарц биш байх байсан.

Паулыг Бурхан дуудсан нь

   11 Ах дүү нар аа, миний тунхагласан сайнмэдээ нь хүнийх биш гэдгийг би та нарт мэдэгдэж байна. 12 Би үүнийг хүнээс аваагүй, хүнээр ч заалгаагүй. Харин Есүс Христийн илчлэлээр хүлээж авсан билээ. 13 Учир нь иудеизм доторх миний урьдын амьдралын хэв маяг болон хэрхэн Бурханы чуулганыг хэт хавчиж, устгахыг оролдож байсныг минь та нар дуулсан. 14 Би өвөг дээдсийнхээ ёс заншилд дэндүү зүтгэгч байж, нутаг нэгт нас чацуутан олныхоо дунд иудеизмд илүүтэй товойж байсан юм. 15 Харин эхийн хэвлийд байхаас минь сонгон тусгаарлаж, нигүүлслээрээ дуудсан Тэрээр намайг таалж, 16 Хүүгээ миний дотор илчилснээр Түүнийг би харийнхны дунд тунхагладаг юм. Тэр даруй би мах цустай хэнтэй ч зөвлөсөнгүй, 17 Иерусалим уруу, надаас өмнө элч байсан тэр хүмүүс уруу ч явсангүй, харин Арабт очоод, Дамаскт дахин нэг эргэж ирсэн. 18 Тэгээд гурван жилийн дараа би Кефтэй уулзахаар Иерусалим уруу явж, арван тав хоног түүнтэй хамт байлаа. 19 Гэвч Эзэний дүү Иаковаас өөр бусад элч нарыг би хараагүй. 20 (Бичиж буй зүйлийн тухайд, үзэгтүн, Бурханы өмнө би худал эс хэлэв.) 21 Дараа нь би Сири, Киликийн нутгуудаар явсан. 22 Христ дорх Иудейн чуулгануудад би зүсээрээ харин танигдаагүй л байлаа. 23 Тэд “Биднийг хавчиж байсан хүн, тэр үед устгах гэсэн итгэлээ эдүгээ өөрөө тунхаглаж байна” гэдгийг л зөвхөн сонссоор байсан. 24 Тэд надаас болоод Бурханыг алдаршуулж байсан юм.