Есүс Христийг Израилийн төдийгүй хүн төрөлхтний Аврагч хэмээн Лукийн сайнмэдээ өгүүлдэг. “Ядууст сайнмэдээ дэлгэрүүлэхээр” (4:6) Бурханы Сүнсээр дуудагдсан Нэгэн хэмээн Есүсийг тодотгосон энэ номд төрөл бүрийн хэрэгцээ гачаал бүхий хүмүүс ч олон гардаг. Түүнчлэн Есүс мэндэлснийг зарлаж буй эхний бүлгүүд болон тэнгэрт өргөгдсөн тухай нь өгүүлсэн сүүлийн бүлэгт баяр хөөрийн өнгө аяс илүү тодорхой тусжээ. Есүсийг тэнгэрт өргөгдсөний дараах Христитгэлийн өсөлт хөгжлийн түүхийг өгүүлсэн “Үйлс” ном ч мөн энэхүү бичигчийнх билээ.
 Тэнгэрэлч нарын дуу, Есүсийг төрөхөд очсон хоньчдын айлчлал, Есүс хүү сүмд байсан тухай түүх, мөн Самарийн сайн хүн ба алдагдсан хонины тухай сургаалт зүйрлэл нь зөвхөн Лук номд гардаг. Мөн залбирал, Ариун Сүнс, Есүсийн үйлчлэлд оролцсон эмэгтэйчүүд болон Бурханы уучлалын тухай онцгой хэсгүүд ч энэ номд бий.

Теофилд

1 1 Бидний дунд биелсэн үйл явдлуудын тухай хүүрнэлийг олон хүн эмхтгэхийг хичээсэн билээ. 2 Анхнаас нь нүдээр гэрчлэгчид хийгээд үгийн үйлчлэгч бологсдоос бидэнд уламжилсны адил 3 би ч энэ бүгдийг эхнээс нь нягтлан судалсан тул танд дэс дараалан бичиж өгөх нь зүйтэй юм, эрхэм хүндэт Теофил минь! Таны заалгасан зүйлсийг бат үнэн гэдгийг үүгээр та мэдэх болно.

Баптисч Иоханы мэндлэхийг зөгнөв

 5 Иудейн хаан Херодын өдрүүдэд Абиагийн бүлгийн Захариа нэртэй нэгэн тахилч байжээ. Түүний эхнэр ч бас Аароны охидоос гаралтай бөгөөд түүнийг Елизабет гэдэг байв. 6 Тэд хоёул, Эзэний бүх тушаал зааврыг өөгүй дагаж, Бурханы өмнө зөвт байлаа. Елизабет хүүсэр тул тэд үр хүүхэдгүй, бас тэд хоёул өтөлсөн байв. 8 Захариа бүлгийнхээ ээлж ёсоор Бурханы өмнө тахилчийн албыг гүйцэтгэж байх зуур ийм явдал тохиожээ. Тахилчийн ёслолын заншлаар шодоход, Эзэний сүмд орж утлага уугиулах үүрэг түүнд ногдсон байна. 10 Утлага уугиулах тэр цагт, цугларсан ард олон бүгд гадаа нь залбирцгааж байжээ. 11 Эзэний тэнгэрэлч утлагын тахилын ширээний баруун талд зогсож байгаа нь түүнд үзэгдэв. 12 Захариа түүнийг хармагцаа сандарч, айжээ. 13 Харин тэнгэрэлч түүнд

—Захариа аа, бүү ай. Чиний гуйлт сонсогдсон бөгөөд эхнэр Елизабет чинь чамд хүү төрүүлнэ. Чи түүнд Иохан гэдэг нэр өгөх болно. 14 Чи баяр жаргалтай болж, түүнийг төрөхөд олуул баярлана. 15 Эзэний өмнө тэр агуу болох бөгөөд дарс ч, сархад ч ер амсахгүй, эхийнхээ хэвлийд байхын л тэр Ариун Сүнсээр дүүрсэн байх болно. 16 Тэр, Израилийн хөвгүүдээс олныг Эзэн Бурханд нь эргүүлэх болно. 17 Бас тэрээр Түүний өмнө Елиагийн сүнс ба хүч дор явж эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд уруу нь, дуулгаваргүйчүүлийг зөвтийн мэргэн ухаанд эргүүлэн, Эзэний төлөө бэлтгэгдсэн ард олныг бэлэн болгох юм гэв. 18 Захариа, тэнгэрэлчид

—Би үүнийг юугаар мэдэх билээ? Би хөгшин хүн, эхнэр маань ч өтөлсөн гэхэд 19 тэнгэрэлч хариуд нь түүнд

—Би Бурханы өмнө зогсогч Габриел гэгч агаад энэхүү сайнмэдээг чамд тунхаглах мөн чамтай ярилцахаар илгээгдсэн юм. 20 Харагтун, цагтаа биелэх үгэнд минь чи итгээгүй учраас эдгээрийг тохиолдох өдрийг хүртэл чи хэлгүй болоод, ярьж чадахгүй гэлээ. 21 Хүмүүс Захариаг хүлээн, түүнийг сүмд удсанд гайхацгааж байлаа. 22 Харин тэр гарч ирээд тэдэнтэй ярьж чадсангүй. Сүм дотор тэр үзэгдэл үзсэн юм байна гэж тэд ойлгожээ. Харин Захариа тэдэнд дохиж зангасаар байсан бөгөөд тийнхүү хэлгүй хэвээр хоцорчээ. 23 Тахилчийн алба гүйцэтгэх өдрүүд дуусахад тэр гэртээ харив. 24 Хэд хоногийн дараа эхнэр Елизабет нь жирэмслэн, таван сарын турш хүний нүдэнд үл өртөж

25 Хүмүүсийн дунд буй шившгийг минь зайлуулахаар Эзэн намайг таалан харж, энэ өдрүүдэд үүнийг надад бүтээж өгсөн нь энэ ажээ гэв.

Есүсийн мэндлэхийг зөгнөв

26 Габриел тэнгэрэлчийг Галилын Назар хот уруу зургадугаар сард Бурхан илгээсэн ажээ. 27 Давидын удмын Иосеф гэдэг хүнтэй сүй тавьсан онгон бүсгүйн гэрт Габриел хүрч ирлээ. Түүнийг Мариа гэдэг байв. 28 Орж ирээд тэнгэрэлч түүнд

—Ивээгдэгч ээ, баярла! Эзэн чамтай хамт байна гэв. 29 Харин Мариа энэ үгэнд ихэд цочиж, энэ нь юун мэндчилгээ байж болох талаар эргэцүүлэв. 30 Тэнгэрэлч, түүнд

—Мариа, бүү ай. Чи Бурханы тааллыг олжээ. 31 Үзэгтүн, чи хэвлийдээ үртэй болж Хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. 32 Тэр Хүү аугаа Нэгэн болох ба Хамгийн Дээдийн Хүү гэж дуудагдана. Эзэн Бурхан Түүнд өвөг Давидынх нь хаан ширээг өгөх болно. 33 Тэр Иаковын гэрийг үүрд хаанчлах бөгөөд хаанчлалд нь төгсгөл гэж үгүй гэсэнд 34 Мариа тэнгэрэлчид

—Би онгон атал энэ нь яаж бүтэх билээ? гэхэд 35 тэнгэрэлч

—Ариун Сүнс чам дээр ирж, Хамгийн Дээдийн хүч чамайг бүрхэнэ. Тиймээс төрөх Хүү нь Ариун Нэгэн байх бөгөөд Бурханы Хүү гэж дуудагдах болно. 36 Үзэгтүн, чиний садан Елизабет, хүүсэр гэгдэж байсан тэр эмэгтэй мөн өтөл насандаа хүүхэд олоод, одоо зургаан сартай. 37 Бурханд боломжгүй юм гэж нэг ч байхгүй гэж хэлэв. 38 Мариа

—Эзэний шивэгчнийг харагтун. Хэлсэн үгсийн тань дагуу надад биелэх болтугай гэхэд нь тэнгэрэлч түүнийг орхин одлоо.

Мариа Елизабет дээр очив

39 Тэр өдрүүдэд Мариа босоод уулархаг нутгийг зорин Иудагийн нэгэн хот уруу яаран явж, 40 Захариагийн гэрт орж Елизабеттай мэндлэв. 41 Мариагийн мэндийг Елизабет сонсмогц хэвлий дэх хүүхэд нь хөдөлжээ. Елизабет Ариун Сүнсээр дүүрч, 42 чанга дуугаар хашхиран

—Ерөөгдсөн нь олон эмэгтэйн дундаас чи билээ. Хэвлий дэх үр чинь ч ерөөгдсөн ажээ. 43 Яасан гэж Эзэний минь эх над дээр ирдэг билээ? 44 Харагтун, мэндийн дуу чинь чихэнд минь сонсогдмогц хэвлий дэх үр минь баярлан хөдлөв. 45 Эзэнээс өөрт нь айлдсан зүйл биелнэ гэдэгт итгэсэн тэр эмэгтэй чи ерөөлтэй еэ! хэмээв.

Мариагийн магтаалын дуу

46 Мариа

—Сэтгэл минь

Эзэнийг дээдэлнэм,

47 Сүнс минь ч

Аврагч Бурхандаа баяслаа.

48 Учир нь Тэрээр шивэгчнийхээ

Дарууг олж харсан билээ.

Харагтун, энэ цагаас хойш намайг

Ерөөгдөгч гэж бүх үеийнхэн тооцно.

49 Учир нь Хүчит Нэгэн нь миний төлөө

Агуу үйлсийг хийсэн билээ.

Түүний нэр ариун билээ.

50 Өршөөл нь Түүнээс эмээгчдэд

Үеэс үед байх болно.

51 Хүчит үйлсийг мутраараа Тэр бүтээж,

Зүрхнийхээ бодлуудад бардамнагчдыг

Тэр тараасан билээ.

52 Удирдагчдыг сэнтийнээс нь буулган

Даруу байгсдыг Тэр өргөмжлөв.

53 Өлссөн хүмүүсийг сайнаар бялхуулж,

Баячуудыг гар хоосон буцаав.

54 Өөрийнхөө зарц Израильд

Өршөөлөө бодож Тэр туслав.

55 Бидний эцэг өвгөдөд

Абрахамд болон үр удамд нь

Өнө айлдсанчлан үйлдсэн билээ.

56 Мариа, Елизабетын хамт гурван сар орчим байгаад, гэртээ буцлаа.

Баптисч Иохан мэндлэв

 57 Елизабетын төрөх цаг нь болж, хүү төрүүлэв. 58 Эзэн түүнд өршөөлөө агуу ихээр үзүүлснийг хөршүүд нь болон садан төрлүүд нь дуулаад хамтдаа баярлаж байлаа. 59 Ингээд найм дахь өдөр нь тэд хүүхдийг хозлохоор ирээд, хүүг эцгийнх нь нэрээр Захариа гэж нэрлэх гэхэд нь 60 түүний эх

—Үгүй, тэр Иохан гэж дуудуулна гэв. 61 Тэд түүнд

—Төрөл садан дотор чинь ийм нэртэй хэн ч байхгүй шүү дээ гээд, 62 хүүг хэн гэж нэрлэхийг хүсэж байгааг эцгээс нь дохио зангаагаар асуусанд 63 Захариа самбар гуйж дээр нь «Түүний нэр нь Иохан» гэж бичихэд тэд бүгд гайхаж хоцров. 64 Тэр даруй түүний ам нээгдэн, хэл нь эвлээд Бурханыг магтан ярьж эхэлжээ. 65 Эргэн тойронд нь амьдрагсад бүгд айдаст автаж, Иудейн уулархаг нутаг даяар энэ бүхний тухай яриа болж байлаа. 66 Үүнийг сонссон бүхэн зүрхэндээ хадгалж

—Энэ хүүхэд тэгвэл яах бол? гэцгээж байв. Эзэний мутар гарцаагүй түүний хамт байлаа.

Захариагийн дуу

67 Эцэг Захариа нь Ариун Сүнсээр дүүрч, эш үзүүлэн,

68 —Израилийн Бурхан Эзэн

магтагдах болтугай!

Учир нь Тэр бидэн дээр ирж,

Ард түмнийхээ төлөө

Золилтыг гүйцээсэн юм.

69 Бидний төлөө авралын эврийг

Зарц Давидынхаа гэрт

Тэр босгов.

70 Ариун эш үзүүлэгчдийнхээ амаар

эртнээс нааш

Айлдсанаараа Тэрээр үйлджээ.

71 Энэ нь дайснуудаас маань болоод

Биднийг үзэн ядагсдын гараас

аврах аврал бөгөөд

72 Өршөөлийг эцэг өвгөдөд минь үзүүлж,

Өөрийн ариун гэрээг

дурсахын тулд юм.

73 Бидний эцэг Абрахамд

тангарагласан тангараг нь

тэр гэрээ юм.

74 Бид дайснуудын гараас аврагдаж

Айдас түгшүүргүйгээр

75 Ариун ба зөвт байдалд

Үүрд Түүний өмнө

үйлчлэхийн тулд болой.

76 Хөвүүн, чи Хамгийн Дээд Нэгэний

эш үзүүлэгч гэж дуудагдах нь

Чи замыг нь бэлдэхээр

Эзэний өмнө явж,

77 Нүглийнх нь уучлалаар

авралын мэдлэгийг

Ард түмэндээ өгөхийн тулд юм.

78 Ийн Бурханы маань

нигүүлсэнгүй өршөөлөөр

Дорнын гэгээ дээрээс

бидэнд айлчлан ирэх нь

79 Харанхуй хийгээд үхлийн сүүдэрт

суугсдын дээр гийж,

Хөлийг маань амар тайвны замд

чиглүүлэхийн тулд юм

гэсэн хэмээв. 80 Хүүхэд өсөж, сүнсээр хүчирхэг болсон бөгөөд Израилийн өмнө гарч ирэх өдрөө хүртэл цөлд амьдрав.