18 1Кушийн голуудын чанад дахь дэрвэх жигүүрийн нутаг аа, харамсагтун.
2Тэд тэнгисээр,
усны мандал дээрх хулсан саванд элч нарыг илгээдэг.
Шуурхай элч нар аа!
Өндөр нуруутай, зөөлөн арьстай, хол ойрыг айлгасан ард түмэн уруу,
гол мөрнөөр хуваагдсан газрын хүчирхэг дарангуйлагч үндэстэн уруу явагтун.
3Ертөнцийн оршин суугч, газар дээр амьдрагч
та бүгд уулсын дээр туг босмогц үзэх болно,
бүрээ үлээмэгц сонсох болно.
4Иймээс “Би Өөрийн орших газраас гэрэл доторх гялалзсан халуун мэт,
ургац хураах үеийн аагим халуун шиг,
шүүдрийн үүл мэт тайван харж байх болно” гэж ЭЗЭН надад айлдав.
5Учир нь ургац хураахын өмнө цэцэг дэлгэрч,
үзмийн жимс боловсроход,
Тэр нахиаг хутгаар тайрч,
сэрийсэн мөчрүүдийг тараана.
6Тэд хамтдаа уулын махчин шувууд,
газрын араатнуудын төлөө үлдэнэ.
Махчин шувууд зуныг тэдэн дээр өнгөрөөж,
газрын араатнууд ургац хураалтын үеийг тэдэн дээр өнгөрүүлнэ.
7Өндөр нуруутай, зөөлөн арьстай,
хол ойрыг айлгасан ард түмнээс, гол мөрнөөр хуваагдсан
газрын хүчирхэг дарангуйлагч үндэстнээс түмэн цэргийн ЭЗЭНд бэлэг барина.
Үүнийг тэд түмэн цэргийн ЭЗЭНий нэрэмжит газар Сион ууланд авчирна.