50 1ЭЗЭН ингэж айлдаж байна.
“Би эхийг чинь хөөхдөө өгсөн салалтын гэрчилгээ нь хаана байна вэ?
Зээлдүүлэгчдийнхээ хэнд нь Би чамайг худалдсан юм бэ?
Үзэгтүн, та нар өөрсдийнхөө нүглээс болж худалдагдсан,
та нарын эх ч та нарын нүглээс болж хөөгдсөн.
2Намайг ирэхэд яагаад хэн ч байхгүй байв?
Намайг дуудахад яагаад хэн ч хариу эс өгүүлэв?
Миний мутар золиослон авч чадахааргүй богино юм уу?
Эсвэл Надад аврах хүч байхгүй байна уу?
Үзэгтүн, Би Өөрийн зэмлэлээр далайг ширгээж,
гол мөрнийг говь болгосон.
Тэндхийн загас ус дутагдсанаас болж өмхийрөн,
цангаж үхнэ.
3Би тэнгэрийг харанхуйгаар хучин,
бүтээлгийг нь таар болгосон”.
4Ядарсан хүнд үгээр хэрхэн
туслахыг мэдээсэй хэмээн
Эзэн БУРХАН Надад шавийн хэл өгсөн.
Тэр өглөө бүр намайг сэрээн, шавь мэт сонсгохын тулд Тэр Миний чихийг нээнэ.
5Эзэн БУРХАН Миний чихийг нээв.
Би ч татгалзсангүй, гэдрэг ухарсангүй.
6Цохигчдод Би нуруугаа өгч,
сахлыг минь үгтээх хүнд Би хацраа тавьж өглөө.
Доромжлол, нулималтаас Би нүүрээ халхлаагүй.
7Учир нь Эзэн БУРХАН Надад тусалдаг.
Тийм учраас Би ичихгүй.
Тийм учраас Би нүүрээ цахиур мэт байлгана.
Ичгүүрт орохгүй гэдгээ Би мэднэ.
8Намайг Зөвтгөгч ойрхон байна.
Хэн Надтай тэмцэлдэх вэ? Бид нүүр нүүрээрээ тулъя.
Хэн Надтай заргалдах вэ? Тэр хүн Миний дэргэд ирэг.
9Үзэгтүн, Эзэн БУРХАН Надад тусалдаг.
Хэн Намайг яллах вэ?
Үзэгтүн, тэд бүгд хувцас адил хуучирч, хорхойд идүүлнэ.
10Та нарын дотор ЭЗЭНээс эмээгч,
Түүний зарцын дуу хоолойг дуулгавартай дагаж,
харанхуйд явж, гэрэлгүй байгч нь хэн бэ?
Тэр хүн ЭЗЭНий нэрд итгэж,
өөрийн Бурханд найдагтун.
11Үзэгтүн, гал ноцоож,
бамбаруудаар өөрсдийгөө хүрээлэгч та нар бүгдээрээ галынхаа гэрэлд,
ноцоосон бамбаруудынхаа дундуур алхагтун.
Үүнийг чи Миний мутраас авна.
Чи зовлон шаналал дунд хэвтэнэ.