6 1Левийн хөвгүүд нь Гершом, Кохат, Мерари нар болой. 2Кохатын хөвгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Уззиел нар болой. 3Амрамын хүүхдүүд нь Аарон, Мосе, Мириам нар болой. Аароны хөвгүүд нь Надаб, Абиху, Елеазар, Итамар нар болой. 4Елеазар нь Финехасын эцэг болж, Финехас нь Абишуагийн эцэг болов. 5Абишуа нь Буккийн эцэг болж, Букки нь Уззийн эцэг болов. 6Уззи нь Зерахиагийн эцэг болж, Зерахиа нь Мераиотын эцэг болоод 7Мераиот нь Амариагийн эцэг болж, Амариа нь Ахитубын эцэг болов. 8Ахитуб нь Задокийн эцэг болж, Задок нь Ахимаазын эцэг болоод 9Ахимааз нь Азариагийн эцэг болж, Азариа нь Иохананы эцэг болов. 10Иоханан нь Азариагийн эцэг болов. Иерусалимд Соломоны барьсан сүмд Азариа тахилчийн үйлчлэлд байв. 11Азариа Амариагийн эцэг болж, Амариа нь Ахитубын эцэг болоод 12Ахитуб Задокийн эцэг болж, Задок нь Шаллумын эцэг болов. 13Шаллум Хилкиагийн эцэг болж, Хилкиа нь Азариагийн эцэг болоод 14Азариа Сераиагийн эцэг болж, Сераиа нь Иехозадакийн эцэг болов. 15ЭЗЭН Небухаднезараар дамжуулан Иуда, Иерусалимыг цөлөхөд Иехозадак ч мөн явсан юм.
16Левийн хөвгүүд Гершом, Кохат, Мерари нар юм. 17Гершомын хөвгүүдийн нэрс нь Либни, Шимеи юм. 18Кохатын хөвгүүд нь Амрам, Изхар, Хеброн, Уззиел болой. 19Мерарийн хөвгүүд нь Махли, Муши юм. Эдгээр нь эцгүүдийнх нь гэр бүлийн дагуу левичүүдийн гэрүүд юм. 20Гершомынх нь Либни бөгөөд түүний хүү нь Иахат, түүний хүү нь Зимма, 21түүний хүү нь Иоа, түүний хүү нь Иддо, түүний хүү нь Зера, түүний хүү нь Иеатераи болой. 22Кохатын хүү нь Амминадаб, түүний хүү нь Кора, түүний хүү нь Ассир, 23түүний хүү нь Елкана, түүний хүү нь Ебиасаф, түүний хүү нь Ассир, 24түүний хүү нь Тахат, түүний хүү нь Уриел, түүний хүү нь Уззиа, түүний хүү нь Шаул болой. 25Елканагийн хөвгүүд нь Амасаи, Ахимот, 26Елканагийн хувьд түүний хүү нь Зофаи, түүний хүү нь Нахат, 27түүний хүү нь Елиаб, түүний хүү нь Иерохам, түүний хүү нь Елкана юм. 28Самуелын хөвгүүдийн ууган нь Иоел, удаах нь Абиа болой. 29Мерарийн хүү нь Махли, түүний хүү нь Либни, түүний хүү нь Шимеи, түүний хүү нь Узза, 30түүний хүү нь Шимеа, түүний хүү нь Хаггиа, түүний хүү нь Асаиа болой.
31ЭЗЭНий сүмд авдрыг байрлуулсны дараа Давид тэнд дууны үйлчлэлд хүмүүсийг томилсон бөгөөд 32Соломон Иерусалимд ЭЗЭНий сүмийг барих үе хүртэл тэд хурлын майхны асрын өмнө дуулах ажлыг хийж байв. Тэд өөрсдийн хэргэмийн дагуу үүргээ гүйцэтгэжээ. 33Өөрсдийн хөвгүүдийн хамт үйлчлэгчид нь дараах болой. Кохатчуудын хөвгүүдээс хүү Хеман нь дуучин бөгөөд тэрээр Иоелын хүү юм. Иоел нь Самуелын хүү, 34Самуел нь Елканагийн хүү, Елкана нь Иерохамын хүү, Иерохам нь Елиелийн хүү, Елиел нь Тоагийн хүү болой. 35Тоа нь Зуфын хүү, Зуф нь Елканагийн хүү, Елкана нь Махатын хүү, Махат нь Амасаигийн хүү, 36Амасаи нь Елканагийн хүү, Елкана нь Иоелын хүү, Иоел нь Азариагийн хүү, Азариа нь Зефанагийн хүү, 37Зефана нь Тахатын хүү, Тахат нь Ассирын хүү, Ассир нь Ебиасафын хүү, Ебиасаф нь Корагийн хүү, 38Кора нь Изхарын хүү, Изхар нь Кохатын хүү, Кохат нь Левийн хүү, Леви нь Израилийн хүү болой. 39Хеманы ах дүү Асаф нь түүний баруун талд зогсох болсон юм. Асаф нь Берахиагийн хүү, Берахиа нь Шимеагийн хүү, 40Шимеа нь Михаелын хүү, Михаел нь Баасеиагийн хүү, Баасеиа нь Малхиагийн хүү, 41Малхиа нь Етнийн хүү, Етни нь Зерагийн хүү, Зера нь Адаиагийн хүү, 42Адаиа нь Етаны хүү, Етан нь Зиммагийн хүү, Зимма нь Шимеигийн хүү, 43Шимеи нь Иахатын хүү, Иахат нь Гершомын хүү, Гершом нь Левийн хүү. 44Зүүн талд нь тэдний хамаатан болох Мерарийн хөвгүүн нь Етан бөгөөд тэр нь Кишийн хүү, Киши нь Абдийн хүү, Абди нь Маллухын хүү, 45Маллух нь Хашабиагийн хүү, Хашабиа нь Амазиагийн хүү, Амазиа нь Хилкиагийн хүү, 46Хилкиа нь Амзийн хүү, Амзи нь Банийн хүү, Бани нь Шемерийн хүү, 47Шемер нь Махлийн хүү, Махли нь Мушийн хүү, Муши нь Мерарийн хүү, Мерари нь Левийн хүү болой. 48Тэдний хамаатан левичүүд нь Бурханы гэрийн асар дахь бүх үйлчлэлд томилогдсон ажээ.
49Харин Аарон болон түүний хөвгүүд нь шатаалт тахилын ширээ, утлагын ширээн дээр утаж, тахил өргөх ажил, ариунаас ариун газрын бүх ажил, Израилийн төлөө нүглийг наманчилах ажлыг Бурханы зарц Мосегийн заасны дагуу хийдэг юм. 50Аароны хөвгүүд нь дараах болой. Түүний хүү нь Елеазар, түүний хүү нь Финехас, түүний хүү нь Абишуа, 51түүний хүү нь Букки, түүний хүү нь Уззи, түүний хүү нь Зерахиа, 52түүний хүү нь Мераиот, түүний хүү нь Амариа, түүний хүү нь Ахитуб, 53түүний хүү нь Задок, түүний хүү нь Ахимааз.
54Тэдний хил хязгаар доторх хуарангуудынх нь дагуу тэдний нутагшилт нь дараах болой. Кохатын ургийнхны Аароны хөвгүүдэд (Учир нь анхны шавга тэднийх байв) 55тэд Иудагийн нутаг дахь Хеброн, түүний ойр орчмын бэлчээрийг өгөв. 56Харин тэр хотын тариан талбай, тосгодыг нь Иефуннегийн хүү Калебт тэд өгчээ. 57Аароны хөвгүүдэд дараах хоргодох хотуудыг өгсөн юм. Хеброн, Либнаг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Иаттир, Ештимоаг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 58Хиленийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Дебирийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 59Ашаныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Бет-шемешийг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар, 60мөн Бениамины овгоос Гебаг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Аллеметыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Анатотыг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар авав. Тэдний өрхүүдэд ногдсон хотууд нь бүгд арван гурав болой.
61Дараа нь Кохатын хөвгүүдийн үлдсэн нь Манассегийн тал болох хагас овгоос буюу овгийн өрхүүдээс арван хотыг шодож авав. 62Гершомын хөвгүүд ургуудынхаа дагуу Иссахар овгоос, Ашер овгоос, Нафтали овгоос, Башан дахь арван гурван хотыг Манассегийн овгоос авсан юм. 63Мерарийн хөвгүүд ургуудынхаа дагуу шодон Реубен овог, Гад овог, Зебулуны овгоос арван хоёр хотыг авав. 64Ийнхүү Израилийн хөвгүүд нь левичүүдэд хотуудыг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар өгчээ. 65Тэд шодон Иудагийн хөвгүүдийн овгоос, Симеоны хөвгүүдийн овгоос, Бениамины хөвгүүдийн овгоос дээр нэр дурдагдсан хотуудыг өгчээ.
66Кохатын хөвгүүдийн өрхийн зарим нь Ефраимын овгоос авсан өөрийн газар нутгийн хотуудтай байв. 67Тэдэнд мөн дараах хоргодох хотуудыг өгсөн юм. Эдгээрт нь Ефраимын уулархаг нутаг дахь Шехем бэлчээр нутгийнхаа хамт мөн Гезер нь бэлчээр нутгийнхаа хамт, 68Иокмеам бэлчээр нутгийнхаа хамт, Бет-хорон бэлчээр нутгийнхаа хамт, 69Аиалон бэлчээр нутгийнхаа хамт, Гатриммон бэлчээр нутгийнхаа хамт оржээ. 70Кохатын хөвгүүдийн ургуудын үлдсэнд нь Манассегийн хагас овгоос Анерыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Билеамыг бэлчээр нутгийнх нь хамт өгөв.
71Гершомын хөвгүүдэд Манассегийн хагас овгийн өрхүүдээс Башаны Голаныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Аштаротыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 72Иссахар овгоос Кедешийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Дабератыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 73Рамотыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Анемыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 74Ашерын овгоос Машалыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Абдоныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 75Хукокийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Рехобыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 76Нафтали овгоос Галилын Гедешийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Хаммоныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Кириатаимыг бэлчээр нутгийнх нь хамт өгөв.
77Левичүүдийн үлдсэнд нь буюу Мерарийн хөвгүүдэд Зебулуны овгоос Риммоно бэлчээр нутгийнх нь хамт, Таборыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 78мөн Иерихо дахь Иорданы чанад буюу Иорданы зүүн талд өгч, Реубен овгоос цөл дэх Безерийг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Иазаг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 79Кедемотыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Мефаатыг бэлчээр нутгийнх нь хамтаар болон 80Гад овгоос Гилеадын Рамотыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Маханаимыг бэлчээр нутгийнх нь хамт, 81Хешбоныг бэлчээр нутгийнх нь хамт, Иазерыг бэлчээр нутгийнх нь хамт өгчээ.