113 1ЭЗЭНийг магтагтун!
ЭЗЭНий зарц нар аа, магтагтун,
ЭЗЭНий нэрийг магтагтун.
2Эдүгээгээс өнө мөнхөд
ЭЗЭНий нэр магтагдах болтугай.
3Нар мандахаас жаргах хүртэл ЭЗЭНий нэр магтагдаг.
4ЭЗЭН бүх үндэстнүүдийн дээгүүр өндөр байдаг.
Түүний сүр жавхлан ч тэнгэрүүдийн дээгүүр юм.

5Бидний Бурхан ЭЗЭНтэй хэн нь адил байж,
Өндөрт заларч,
6Тэнгэр болоод газрыг үзэхээр
Өөрийгөө даруу болгодог вэ?
7Тэрээр ядуусыг шороо тоосноос өргөж,
Гачигдагсдыг үнсэн овооноос өндийлгөдөг.
8Энэ нь ноёдтой хамт,
Өөрийн ард түмний ноёдтой хамт тэднийг байлгахын тулд юм.
9Тэрээр хүүсэр эмэгтэйг
Хүүхдүүдийн жаргалт эх болгон гэрт нь амьдруулдаг.
ЭЗЭНийг магтагтун!