134 1Харагтун, ЭЗЭНий өргөөнд шөнөөр үйлчилдэг
ЭЗЭНий бүх зарц нар аа, ЭЗЭНийг магтагтун!
2Ариун газарт хандуулан гараа өргөж,
ЭЗЭНийг магтагтун.
3Тэнгэр ба газрыг бүтээсэн Нэгэн болох
ЭЗЭН Сионоос чамайг ерөөх болтугай.