117 1Бүх үндэстнүүд ээ, ЭЗЭНийг магтагтун.
Бүх ард түмнүүд ээ, Түүнийг өргөмжлөгтүн!
2Учир нь бидэнд хандсан Түүний хайр энэрэл агуу бөгөөд
ЭЗЭНий үнэн үүрд мөнхийн юм.
ЭЗЭНийг магтагтун!