115 1Бидэнд биш, Өө, ЭЗЭН, бидэнд биш,
Харин Таны хайр энэрэл, Таны үнэний улмаас
Өөрийнхөө нэрд л алдрыг өргө.
2Үндэстнүүд юунд
“Тэдний Бурхан одоо хаана байна вэ?” гэж хэлэх ёстой вэ?
3Харин бидний Бурхан тэнгэрт байдаг.
Тэр Өөрийн хүссэн бүхнээ үйлддэг.
4Тэдний шүтээнүүд бол мөнгө ба алт буюу
Хүний гарын бүтээл болой.
5Тэдгээр нь амтай боловч ярьж чаддаггүй.
Тэдгээр нь нүдтэй боловч харж чаддаггүй.
6Тэдгээр нь чихтэй боловч сонсож чаддаггүй.
Тэдгээр нь хамартай боловч үнэрлэж чаддаггүй.
7Тэдгээр нь гартай боловч тэмтэрч чаддаггүй.
Тэдгээр нь хөлтэй боловч алхаж чаддаггүй.
Тэд хоолойгоороо ч дуу гаргаж чаддаггүй.
8Тэдгээрийг бүтээгчид,
Тэдэнд итгэгч бүгд мөн тэдэн шиг л болно.

9Израиль аа, ЭЗЭНд итгэгтүн.
Тэр бол тэдний тусламж ба тэдний бамбай юм.
10Аароны гэрээ, ЭЗЭНд итгэгтүн.
Тэр бол тэдний тусламж ба тэдний бамбай юм.
11ЭЗЭНээс эмээгчид ээ, та нар ЭЗЭНд итгэгтүн.
Тэр бол тэдний тусламж ба тэдний бамбай юм.
12ЭЗЭН биднийг санасаар ирсэн. Тэр биднийг ерөөнө.
Тэрээр Израилийн гэрийг ерөөнө.
Тэрээр Аароны гэрийг ч бас ерөөнө.
13Тэрээр ЭЗЭНээс эмээдэг хүмүүсийг
Их багагүй хамтад нь ерөөнө.
14ЭЗЭН та нарыг ч,
Үр удмуудыг чинь ч өсгөн өнөр өтгөн болгох болтугай.
15Та нар тэнгэр газрыг бүтээгч
ЭЗЭНээс ерөөл хүртэх болтугай.

16Тэнгэрүүд бол ЭЗЭНий тэнгэрүүд билээ,
Харин газар дэлхийг Тэрээр хүний хөвгүүдэд өгсөн.
17Үхэгсэд ЭЗЭНийг магтдаггүй,
Анир чимээгүй уруу доош одогч хэн боловч магтдаггүй.
18Харин бид өдгөөгөөс өнө мөнхөд
ЭЗЭНийг магтана.
ЭЗЭНийг магтагтун!