57 1Намайг өршөөгөөч, Бурхан, намайг өршөөгөөч.
Учир нь миний сэтгэл Таны дотор хоргоддог.
Таны жигүүрийн сүүдэрт би
Сүйрлийг өнгөртөл хоргодно.
2Би Хамгийн Дээд Бурханд хашхирна.
Тэр бол миний төлөө биелүүлдэг Бурхан.
3Тэрээр тэнгэрээс илгээж, намайг аварна.
Тэр намайг залгихаар завдагчдыг зэмлэдэг. Бурхан Өөрийн хайр энэрэл болон үнэнийг илгээнэ.

4Миний сэтгэл арслангуудын дунд байна.
Би амаар гал гаргагчдын дунд хэвтдэг.
Тэд бол хүний хөвгүүд бөгөөд шүд нь жад ба сум,
Хэл нь хурц илд юм.
5Бурхан, тэнгэрүүдээс дээгүүр өргөмжлөгдөөч.
Таны сүр жавхлан бүх дэлхийн дээгүүр байг.
6Тэд миний хөлд тор тавьсан.
Сэтгэл минь бөхийв.
Тэд миний өмнө нүх ухсан.
Тэд түүний гүн уруу унацгаав.
7Зүрх минь бат байна, Өө, Бурхан, зүрх минь бат байна.
Би дуулна, би магтан дуулна.
8Зүрх минь, сэрээч!
Босоо ятга болон ятга аа, сэрээч!
Би үүрийн гэгээг сэрээнэ.
9Өө Эзэн, би хүмүүсийн дунд Танд талархал өргөнө.
Би үндэстнүүдийн дунд Таныг магтан дуулна.
10Учир нь Таны хайр энэрэл тэнгэрт тулам агуу бөгөөд
Таны үнэн үүлсэд тулам агуу билээ.
11Өө Бурхан, тэнгэрүүдээс дээгүүр өргөмжлөгдөөч.
Таны сүр жавхлан бүх дэлхийн дээгүүр байг.