150 1ЭЗЭНийг магтагтун!
Бурханыг Өөрийнх нь ариун газарт магтагтун!
Түүнийг Өөрийнх нь хүчирхэг огторгуйд магтагтун!
2Түүнийг хүчит үйлсийнх нь төлөө магтагтун!
Түүнийг эрхэм агуу байдлынх нь дагуу магтагтун!

3Түүнийг бүрээн дуугаар магтагтун!
Түүнийг босоо ятга ба ятгаар магтагтун!
4Түүнийг хэнгэрэг дэлдэн, бүжиг бүжиглэн магтагтун!
Түүнийг чавхдаст хөгжим ба лимбээр магтагтун!
5Түүнийг чанга цан хөгжмөөр магтагтун!
Түүнийг хүнгэнэх цан хөгжмөөр магтагтун!
6Амьсгалтай бүхэн ЭЗЭНийг магтагтун!
ЭЗЭНийг магтагтун!