23 1ЭЗЭН бол миний хоньчин,
Надад дутах зүйл нэг ч үгүй.
2Тэр намайг ногоон бэлчээрт хэвтүүлж,
Дөлгөөн усны дэргэдүүр хөтөлдөг.
3Тэр миний сэтгэлийг сэргээдэг.
Тэр Өөрийнхөө нэрийн төлөө
Зөвийн замаар намайг хөтөлдөг.

4Үхлийн харанхуйн хөндийгөөр туулавч
Би хор хөнөөлөөс айхгүй,
Учир нь Та надтай хамт байна.
Таны саваа, Таны таяг намайг тайвшруулдаг.
5Та миний дайснуудын өмнө надад ширээ засдаг.
Та миний толгойг тосоор тосолсон.
Аяга минь дүүрч бялхдаг.
6Сайн сайхан хийгээд хайр энэрэл
Насан туршид минь намайг лавтай яа дагана.
Би ЭЗЭНий өргөөнд мөнхөд оршин суух болно.